ХҮНИЙ НӨӨЦ

Барилгын хяналтын улсын байцаагчийн тусгай шалгалтын зар
 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758237688371

2023.10.06

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243512451&showType=1

Төрийн жинхэн албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай зар

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758237688371

2023.10.6

600

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001048&offset=1&limit=10  

Төрийн жинхэн албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай зар 

 

 

Сул орон тооны сонгон шалгаруулалт- https://hh.csc.gov.mn/view/649666f3-9c44-491e-88c6-15b8424dcd7d

2023,06,07

 

 

 

2022.10.24 Чандмань сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

https://hh.csc.gov.mn/view/eb24adcc-ea5a-4cc4-a33f-538fcc181a1b

Цэцэг сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

https://hh.csc.gov.mn/view/eb24adcc-ea5a-4cc4-a33f-538fcc181a1b

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

https://hh.csc.gov.mn/view/eb24adcc-ea5a-4cc4-a33f-538fcc181a1b

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР