ДҮРЭМ, ЖУРАМ

1

Газрын зураг, атласын редакц, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх дүрэм

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/September2022/ZSF67sPkNTMjf1Rp8KbN.pdf

 

 

2

Салбарын мэдээллийн технологийг ашиглах журам

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/September2022/diF8UAqFq1TJHxkafOoJ.pdf
3

Архивын цахим системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/August2022/uft2lHIaaeLj5OaD9Edq.pdf
4

Төрийн архивт баримт хүлээн авах журам

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/December2021/2qc4NAMytAavxN51BEcs.pdf
5

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/August2022/syT8zbcDfKJannznnklD.pdf
6

Албан хаагчын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

https://www.gazar.gov.mn/storage/legals/August2021/T5wiAylEkFJaG3BcJ44j.pdf
7

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам"

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651
8 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531971166371
9 Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758237688371

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР